ROSI写真No237050PROSI写真

ROSI写真No237050PROSI写真

此方惟实者可用,虚者勿妄与之;若实者不用,则又失乎通达之权,是当大寇而亡九伐之法矣,非安内之道也。予每于此处病,多以乌梅丸治之而愈。

纳蜜、姜汁,微火熬,令姜汁尽,惟有蜜斤两在则止。脾胃温暖,则能营运痰饮;脾胃虚寒,则痰饮停于胸膈,肺气因之不利,乃作咳嗽。

朱丹溪曰∶脾具坤静之德,而有干健之运,故能使心肺之阳降,肝肾之阴升,而成天地之泰,是为平人。经曰∶左右者,阴阳之道路也。

本方加苍术,名苍桂五苓散∶治寒湿。又曰∶病在膈上则吐,病在膈下则利,此桔、贝主上,巴豆主下之意。

 古方以乌头、栀子等分作汤,其效亦速,后因此方随证加减,无有不应,须分湿热多少而治之。李云∶病日久矣,我与治之。

红者,火之色,热之炽也。 庞安常曰∶善治痰者,不治痰而治气,气顺则一身津液亦随气而顺矣。

Leave a Reply